White Marble Frame with Gold Edge 5 x 7

$68.00

White Marble Frame with Gold Edge 5 x 7

For 5 in x 7 in Photo
Dimensions: 10 in x 8 in x .75 in

White Marble Frame with Gold Edge 5 x 7

White Marble Frame with Gold Edge 5 x 7

$68.00